دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی
معرفی

مشخصات فردی

نام : حمید   عزت پناه

پست الکترونیکی : hamidezzatpanah@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : علوم و صنایع غذایی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضوگروه تخصصی صنایع غذایی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1376/06/01

حمید عزت پناه

محل خدمت:   دانشکده علوم و مهندسی صنایع غذایی

مرتبه علمی : دانشیار

^